Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Salon Cool

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Salon Cool, platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek www.cool-praha.cz pro nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České republice

Stav: 01.10.2021

 

§ 1 Rozsah platnosti

§ 2 Uzavření smlouvy

§ 3 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

§ 4 Dodání

§ 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

§ 6 Nároky vyplývající z vad zboží

§ 7 Náhrada škody

§ 8 Ochrana osobních údajů

§ 9 Spory

§ 10 Ostatní

 

§ 1 Rozsah platnosti

Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím webových stránek www.salon-cool.cz platí – pokud tím nedojde k omezení dalších práv souvisejících s ochranou spotřebitele v zemi Vašeho obvyklého bydliště v Evropě – výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky

Salon Cool, Okrajová 903, Líbeznice 250 65, IČ 66693527, tel.: +420 737 071 564 (Za cenu volání dle tarifu Vašeho telefonního operátora) nebo e-mail: info@cool-praha.cz, ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

Níže uvedené obchodní podmínky se uplatní výhradně na spotřebitele, tedy na člověka, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Text Všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto podmínek platí pouze v případě našeho písemného potvrzení.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na naší internetové stránce v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě Vaší objednávky, kterou učiníte kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Kliknutím na tlačítko  „Objednat s povinností platby“ zároveň souhlasíte s tím, aby byla – v případě platného vzniku smlouvy – ve smyslu § 5 níže provedena platba na náš účet. Takto učiněná objednávka však ještě vyžaduje potvrzení z naší strany. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím Vaší objednávky dle odst. 2 níže. Nejsme povinni přijmout Vaši nabídku koupě.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

Heslo, které je nezbytné pro vyřízení procesu objednávky, v žádném případě nesdělujte třetím osobám. V opačném případě nesete odpovědnost za škodu vzniklou objednávkami realizovanými třetí osobou.

 

§ 3 Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě, že jste si objednali více kusů zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy teprve poté, co Vám (nebo Vámi určené třetí osobě, která není dopravcem) bylo dodáno poslední zboží nebo poslední dílčí zásilka, popř. poslední kus zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nás na adrese

Salon Cool

Okrajová 903

Líbeznice 250 65

info@cool-praha.cz

IČ: 66693527

telefonní číslo: +420 737 071 564 (Za cenu volání dle tarifu Vašeho telefonního operátora)

 

formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, nebude-li  s Vámi ujednáno něco jiného. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží neseme my.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

 

Salon Cool

Bubenské nábřeží 750/8

Praha 7 17000

info@cool-praha.cz

telefonní číslo: +420 737 071 564 (Za cenu volání dle tarifu Vašeho telefonního operátora)

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání:
- Datum obdržení:

 

- Jméno a příjmení spotřebitele:

 

- Adresa spotřebitele:

 

- Podpis spotřebitele:
 (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum:

 

 

§ 4 Dodání zboží

(1) Zboží dodáváme výlučně na území České republiky, pokud se fakturační adresa nachází v České republice.

Zboží bude dodáno z našeho výdejního skladu na dodací adresu v České republice, kterou jste uvedli v objednávce.

Nedodáváme zboží mimo území České republiky.

Celkovou cenou objednávky se rozumí mezisoučet po odečtení všech uplatněných slev.

(3) Na území České republiky dodáváme objednané nejpozději zboží během 2–3 pracovních dnů.

Zákonem stanovené svátky a dny pracovního klidu v České republice rovněž ovlivňují termín dodání Vaší objednávky a mají za následek posunutí termínu dodání o dva pracovní dny následující po státním svátku, popř. dnu pracovního klidu.

 

§ 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

(1) V závislosti na výši objednávky Vám bude nabídnut výběr z následujících možností úhrady:

- platební karta

- dobírka

(2) Slevy nebo slevové poukazy lze uplatnit pouze v souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.

(3) Kupní cena se stává splatnou uskutečněním úplné dodávky, to znamená předáním zboží.

Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána z Vašeho účtu k nejbližšímu možnému termínu.

(4) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

§ 6 Nároky vyplývající z vad zboží

(1) Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

(2) Jestliže bude zboží postiženo vadami a Vy nebudete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistíme během přiměřené lhůty dodatečné plnění, to znamená buď náhradní dodávku, nebo odstranění vad. Pokud Vámi zvolená forma dodatečného plnění bude možná pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů, jsme oprávněni poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Nezbytné náklady, které vzniknou v souvislosti se zajištěním dodatečného plnění, hradíme my. V případě, že nebudeme schopni zajistit dodatečné plnění, můžete se rozhodnout pro odstoupení od smlouvy, nebo snížení kupní ceny. Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, máte bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.

(3) Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z kupní ceny. Reklamaci je možno uplatnit i na naší kamenné provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. O převzetí reklamovaného zboží Vám vystavíme potvrzení, jež bude obsahovat:

a)Datum uplatnění reklamace;

b)Obsah reklamace;

c)Požadovaný způsob vyřízení reklamace

d)Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(4) Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě vady my.

(5) O reklamaci jsme povinni rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží, případně v této lhůtě musíme rozhodnout, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž Vás informujeme. Reklamaci včetně odstranění vady jsme povinni vyřídit bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá Vaše právo odstoupit od kupní smlouvy.

(6) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

§ 7 Náhrada škody

Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny neneseme žádnou odpovědnost.

 

§ 8 Ochrana osobních údajů

Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá Salon Cool. V této souvislosti odkazujeme na Informace o ochraně osobních údajů Salon Cool.

 

§ 9 Spory

Snažíme se řešit veškeré spory na základě vzájemné dohody.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 Ostatní

(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše Všeobecné obchodní podmínky.

(2) Pro naše zákazníky v České republice platí české právo

(3) Nároky a reklamace lze uplatnit na adrese uvedené v § 1 nebo v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

(4) Pokud oddělitelné ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.