Zpracování osobních údajů kupujících

Informace o zpracování osobních údajů kupujících

(Kupující) 

Úvodní informace

Firma Salon Cool zpracovává osobní údaje kupujících vyřazeného nebo jinak nepotřebného majetku společnosti, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „Kupující“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. 

Tato Informace o zpracování osobních údajů Kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

 

Správce osobních údajů

 

Firma Salon Cool se sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenské nábřeží 750/8, PSČ 17000, IČO: 66693527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Kupujících a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u firmy Salon Cool (dále jen „Směrnice“).

 

Kupující mají právo se na firmu Salon Cool jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Praha 7 - Holešovice, Bubenské nábřeží 750/8, PSČ 17000

elektronicky na e-mailovou adresu: info@cool-praha.cz

telefonicky na tel. Čísle: +420 737 071 564

 

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:

 

-plnění obchodní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;

-plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

-plnění smlouvy;

-oprávněné zájmy správce;

-plnění právních povinností správce.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Kupujících:

·jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ,

·e-mailová adresa, telefonní číslo

·doručovací adresu.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:

·po dobu trvání smluvního vztahu;

·po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

 

Práva subjektů údajů

 

Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

·právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

·právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

·právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

·právo na omezení zpracování osobních údajů;

·právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

·práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz